به نام خدا

وبسایت شرکت سپهر تراشه پارس در حال طراحی می باشد.

لطفا بعدا مراجعه نمایید.

مدیر عامل : محمد پورخلیلی

شماره تماس: 09390622677